Història del Consell Insular de Menorca

Menorca és capdavantera en la reivindicació d'un model preautonòmic que és finalment assumit per la resta de les formacions de les Balears.

Durant aquesta etapa, les seves forces polítiques exerceixen un paper cabdal en el desvetllament de la consciència autonòmica i en la recuperació de les institucions d'autogovern per a cada illa.


Amb la formació dels consells insulars es dóna resposta a una antiga reivindicació, molt més sentida a Menorca i a les Pitiüses, que reclamaven unes institucions pròpies de govern i gestió per a cadascuna de les illes. De fet, Menorca va gaudir durant segles d'aquesta administració insular, la Universitat General de Menorca, que va desaperèixer el 1835 amb la implantació dels ajuntaments, després d'haver patit un greu procés de desnaturalització.

 Sessió plenària del Consell Insular de la preautonomia a la Sala de Sessions de l'Ajuntament d'Alaior. En aquest Ple es decidiex la ubicació de la institució (Juny 1979) 

L'embranzida de l'Assemblea Autonòmica de Menorca després de la signatura del Pacte del Toro (juliol 1977) resulta decisiva per aconseguir aquest reconeixement històric. L'impuls dels menorquins va ser reconegut en la reunió de parlamentaris que, reunits al Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella, aproven el desembre de 1977 el projecte del règim preautonòmic. 

Creació del Consell Insular de Menorca

La dissolució, el juliol de 1978, de la "Diputación Provincial de Baleares" i la seva substitució pel Consell General Interinsular, obre les portes a la creació dels tres consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera. Creats per la Llei d'eleccions locals de 1978, aquests consells neixen primer com a organismes de l'Administració local.

Posteriorment, el 1983, els consells insulars queden definits i configurats com a institucions de la Comunitat Autònoma per l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, que els encarrega "el govern i l'administració de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera.

El primer Consell Insular de Menorca, que actúa en la etapa preautonómica (1979 – 1983) es constitueix a l'ajuntament de Maó el 19 d'abril de 1979.
 Comissió de Govern del Consell Insular durant el primer mandat:
Belarmino Menéndez, Ventura Calleja (secretari), Francesc Tutzó (president), Antoni Casanovas i Andreu Murillo.
Amb un govern de concentració, on tots els consellers gestionen delegacions, aquest Consell Insular posa les bases i prepara el procés per a les successives etapes de definició i consolidació de la institució, un cop és aprovat i entra en vigor l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (1 de març de 1983).

Consellers del Consell Insular de Menorca del segon mandat de la institució: Ramón Orfila, Joan F. López Casasnovas, Tirso Pons (president) i Joaquim Vivó
El Ple del Consell Insular acordà, en una sessió mantinguda a Alaior el juny de 1979, que la seu de la institució s'ubicàs a la ciutat de Maó. Durant els primers mesos, i en no comptar amb edifici propi, l'ajuntament de Maó ofereix les dependències de les cases consistorials, on comença la trajectòria de la nova Administració menorquina. Posteriorment, el 1994, es formalitza l'adquisició de l'edifici situat a la plaça de la Catedral de Ciutadella, que havia acollit, fins a la seva desaparició, la Universitat General de Menorca i Particular de Ciutadella. Amb aquesta nova seu, on també s'ofereix atenció als ciutadans de l'illa, s'obre el procés de descentralització política i administrativa de la primera institució de Menorca.

El Govern i l'Administració de Menorca

Segons l'Estatut d'autonomia, "el govern, l'administració i la representació" de l'illa de Menorca corresponen al Consell Insular. Aquesta institució gaudirà d'autonomia en la gestió dels interessos propis. Cadascun dels consells insulars estarà integrat pels diputats autonòmics elegits per al Parlament de les Illes Balears en l'àmbit territorial respectiu..

Els tretze consellers que van integrar la corporació del Consell Insular de Menorca després de les eleccions autonòmiques de juny de 1987

Funcions del Consell Insular

Les funcions bàsiques que desenvolupa el Consell de Menorca són: 

-  Exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de les Illes Balears.
- Gestionar les decisions del Govern de la Comunitat Autònoma a Menorca i assumir la representació ordinària del Govern.
- Subscriure convenis i acords de cooperació.
- Exercir la potestat reglamentària.
- Assumir i executar les competències de l'article 39 de l'Estatut d'autonomia de les illes Balears.

Els consellers que integren la corporació del Consell Insular de Menorca elegits el juny de 1991, després de la sessió de presa de possesió, acompanyats pel president de la Comunitat Autònoma, Gabriel Cañellas, i el president del Parlament de les Illes Balears, Cristòfol Soler.

Les competències del Consell Insular

L'Estatut d'autonomia de les illes Balears permet assumir, desenvolupar i exercir la funció executiva i la gestió en nombroses matèries, així com demanar la transferència o delegació de qualsevol altra competència autonòmica.
L'agost de 1995 Cristóbal Triay Humbert assumeix la presidència del Consell Insular de Menorca. Els consellers menorquins del mandat 1995-1999 amb el president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Cristófol Soler, després de la presa de possesió de Triay Humbert

El complex procés de traspàs de competències, on intervé el Parlament de les Illes Balears mitjançant la Comissió Tècnica Interinsular, ha incrementat al llarg dels vint anys de funcionament del Consell de Menorca les seves tasques inicials, reduïdes en un principi a un àmbit estrictament d'Administració local.

  

El 30 de juliol de 1999, Joana M. Barceló Martí assumeix la presidència del Consell Insular de Menorca
Avui, el Consell Insular acompleix un paper fonamental en la coordinació de les administracions de l'illa: l'ordenació territorial, l'activitat i el planejament urbanístic, l'ordenació i inspecció del sector turístic, la gestió del patrimoni historicoartísitc, la recollida i el tractament de les deixalles, l'atenció i assistència social a col·lectius desfavorits o amb discapacitats, la protecció dels menors i el transport terrestre són, juntament amb altres tasques com la protecció civil o el servei de bombers, les principals competències de la institució.

La diada del Poble de Menorca

El Ple del Consell Insular de Menorca, acordà, el 1981, instituir la festa de Sant Antoni, patró de l'illa, com a Diada del Poble de Menorca.

La jornada del 17 de gener té una gran rellevància històrica, en commemorar la fi de la Menorca musulmana i la incorporació de l'illa a la cultura europea i al món cristià gràcies a la seva incorporació a la Corona d'Aragó. Els jurats de la Universitat General de Menorca ja van acordar, el 12 de gener de 1575, que aquella festivitat fos celebrada "amb tota aquella solemnitat que s'acostumava d'observar en semblant Diada".
17 de gener de 1987: Inauguració, en el Saló Gòtic de Ciutadella, dels actes commemoratius del Setè Centenari de la Conquesta de Menorca


Els menorquins celebren la Diada festejant la seva identitat menorquina. Una Diada de pau, cultura i convivència, en el sentit de disposar d'una institució pròpia per a l'administració i el govern de l'illa com és el Consell de Menorca.


LA PRIMERA CORPORACIÓ INSULAR (1979 - 1983)

President
-Francesc Tutzó Bennàsar (UCD)

Vicepresident
- Antoni Casasnovas Franco (UCD)

Consellers
- Rafel de Febrer Pons (UCD)
- Joan Antoni Seguí Mercadal (UCD)
- Antoni Vidal Rotger (UCD) cesa el 28-05-80 i el substitueix el Sr. Ramon Carreras Verdaguer (UCD)
- Cristóbal Triay Humbert (UCD)
- Andreu Murillo Tudurí (PSM)
- Francesc Coll Allés (PSM) cesa el 28-05-80 i el substitueix la Sra. Maria Joan Benejam (PSM)
- Joan Francesc Triay Llopis (PSOE)
- Belarmino Menéndez Àlvarez (PSOE)
- Joan Francesc López Casasnovas (PCIB)
- Manuel Yebra Benavente (CD) cesa el 01-10-80  i el substitueix el Sr. José Allés Serra (CD)

MANDAT DE 1983 A 1987

President
- Tirso Pons Pons (PSOE)

Consellers
- Joaquim Vivó Cortés (PSOE)
- Francesc Gómez Sabrido (PSOE)
- Benjamí Carreras Font (PSOE)
- Guillem Seguí Coll (PSOE)
- Joan Francesc López Casasnovas (PSM)
- Ramon Orfila Pons (PSM)
- Joan Huguet Rotger (AP-PDP-UL)
- Josep Allés Serra (AP-PDP-UL)
- Manuel Jaén Palacios (AP-PDP-UL)
- Fernando Saura y Manuel de Villena (AP-PDP-UL)
- Cristóbal Triay Humbert (CIM)

MANDAT DE 1987 A 1991

President
- Tirso Pons Pons (PSOE)

Vicepresidente
- Albert Moragues Gomila (PSOE)

Consellers
- Antoni Febrer Gener (PSOE)
- Benjamí Carreras Font (PSOE)
- Antoni Gomez Arbona (PSOE)
- Joan Huguet Rotger (AP)
- Narcís Tudurí Marí (AP)
- Manuel Jaén Palacios (AP)
- Lluís Coll Allés (AP)
- Fernando Saura y Manuel de Villena (AP)
- Joan Francesc López Casasnovas (EEM)
- Ramon Orfila Pons (EEM)
- Carles Ricci Febrer (CDS)

MANDAT DE 1991 A 1995

President
- Albert Moragues Gomila (PSOE)

Vicepresidente
- Antoni Gómez Arbona

Consellers i conselleres
- Joana Maria Barceló Martí (PSOE)
- Jaume Peralta Aparicio (PSOE / No adscrit)
- Javier Tejero Isla (PSOE)
- Joan Francesc López Casasnovas (EEM)
- Ramon Orfila Pons (EEM)
- Joan Huguet Rotger (PP)
- Francisco García Olives (PP)
- Manuel Jaén Palacios (PP)
- Lluís Coll Allés (PP)
- Cristóbal Huguet Sintes (PP)
- Antonio Pons Villalonga (PP)
* MOCIÓ DE CENSURA DEL 18 DE SETEMBRE DE 1991

Se produeixen els següents canvis:

President
- Joan Huguet Rotger (PP)

Vicepresident
- Manuel Jaén Palacios (PP)

Consellers i conselleres
- Francisco García Olives (PP) presenta renúncia com a diputat el 26-03-92 i el substitueix la Sra. Carlota Alberola Martínez (PP)
- Lluís Coll Allés (PP)
- Cristóbal Huguet Sintes (PP)
- Antonio Pons Villalonga (PP)
- Albert Moragues Gomila (PSOE) presenta renúncia como diputat el 08-06-93  i el substitueix el Sr. Joan Manel Mascaró Pons (PSOE)
- Joana Maria Barceló Martí (PSOE)
- Antoni Gomez Arbona
- Javier Tejero Isla (PSOE)
- Joan Francesc López Casasnovas (EEM) presenta renúncia com a diputado el 22-09-92  i el substitueix el Sr. Joan Bosco Gomila Barber (EEM)
- Ramon Orfila Pons (EEM)
- Jaume Peralta Aparicio (No adscrit)

MANDAT DE 1995 A 1999

President
- Joan Huguet Rotger (PP) en data 27-08-95 és elegit President de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, produint-se el seu cessament i substituint-lo el Sr. Cristóbal Triay Humbert (PP).

Vicepresident
- Antoni L. Juaneda Cabrisas (PP)

Consellers i conselleres
- José Simón Gornés Hachero (PP)
- Carlota Alberola Martínez (PP)
- Manuel Jaén Palacios (PP)
- Alejandro Pax Dolz de Castellar (PP)
- Andreu Avel•lí Casasnovas Coll (PP)
- Joana Maria Barceló Martí (PSOE)
- Miguel Gascón Mir (PSOE)
- Maria del Carme García Querol (PSOE)
- Javier Tejero Isla (PSOE)
- Ramon Orfila Pons (PSM) presenta renúncia com a diputat el 19-11-97  i el substitueix el Sr. Joan Bosco Gomila Barber (PSM)
- Josep Ignasi Portella Coll (EM)

MANDAT DE 1999 A 2003

Presidenta
- Joana M. Barceló Martí (PSOE)

Vicepresidenta
- Maria del Carme García Querol (PSOE)

Consellers i conselleres
- Miguel Gascón Mir (PSOE)
- Maria Lluïsa Dubón Pretus (PSOE)
- Javier Tejero Isla (PSOE)
- Ester Riudavets Vidal (PSM)
- Josep Ignasi Portella Coll - EM
- Guillem Camps Coll (PP)
- Maria Cerezo Mir (PP)
- José Simón Gornés Hachero (PP)
- Cristóbal Huguet Sintes (PP)
- Manuel Jaén Palacios (PP) renuncia com a conseller el 17-09-99  i el substitueix el Sr. Antoni L. Juaneda Cabrisas, el qual renuncia com a conseller  i el substitueix el Sr. Manuel José Monerris Barberà (PP)
- Misericordia Sugrañes Barenys (PP)

MANDAT DE 2003 A 2007

Presidenta
- Joana M. Barceló Martí (PSOE)

Vicepresident primer
- Damià Borrás Barber (PSOE)

Vicepresident segon
- Marc Pons Pons (PSOE)

Consellers i conselleres
- Josefina Casals Senent (PSOE)
- Àngela Caules Fuentes (PSOE)
- Andreu Bosch Mesquida (PSOE)
- Catalina Florit Calafell (PSOE)
- Antònia Allés Pons (PSM)
- Mateu Martínez Martínez (PSM), renuncia com a conseller el 16 de octubre de 2006  i el substitueix el Sr. Manel Martí Llufriu.
- Juan Manuel Lafuente Mir (PP)
- José Simón Gornés Hachero (PP)
- Mariana López Oleo (PP)
- José Seguí Díaz (PP)
- Fernando Villalonga Bordes (PP)
- Guillem Camps Coll (PP)


MANDAT DE 2007 A 2011


- Sra. Antònia Allés Pons (PSM-EN-Els Verds)
- Sra. Joana Maria Barceló Martí (PSOE)
- Sra. Kadja Benedicto Schoemer (PP)
- Sr. Damià Borràs i Barber (PSOE)
- Sr. Antonio Camps Casasnovas (PP)
- Sra. Àngeles Caules Fuentes (PSOE)
- Sr. Juan Domínguez Aguado (PP)
- Sra. Maria Susana Gomila Sans (PSOE)
- Sr. Maríana López Oleo (PP)
- Sr. Joan Marqués Coll (PSOE)
- Sr. Marc Isaac Pons Pons (PSOE)
- Sra. Juana Francisca Pons Vila (PP)
- Sr. José Seguí Díaz (PP)
- Sr. Pedro Hernández Traid (PP)
- Sra. Noemí Gomila Carretero (PSOE)
- Sra. María Salomé Cabrera Roselló (PP)

En el Ple de dia 18.2.2008 es dóna compte de la renúncia al càrrec de consellera de la senyora Kadja Benedicto Schoemer.

En el Ple de dia 17.3.2008 pren possessió com a conseller el senyor Pedro Hernández Traid, en substitució de la senyora Kadja Benedicto.

En el Ple extraordinari i urgent de dia 12.9.2008 es pren en consideració la renúncia al càrrec de presidenta i consellera de la senyora Joana M. Barceló Martí.

En el Ple extraordinari i urgent de dia 18.9.2008 pren possessió com a consellera la senyora Noemí Gomila Carretero, en substitució de la senyora Joana M. Barceló.

En el Ple extraordinari i urgent de dia 18.09.2008 és elegit en 1a votació i pren possessió com a president el senyor Marc Pons Pons.

En el Ple extraordinari de dia 7.10.2008 es pren en consideració la renúncia al càrrec del senyor José Seguí Díaz.

En el Ple ordinari de 20.10.2008 pren possessió com a consellera la senyora María Salomé Cabrera Roselló.
 Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS