Realització d'obres en la zona de servitud de protecció en sòl urbà o sòl urbanitzable (litoral)Darrera modificació: 07/09/2021

Tramitar una nova sol·licitud

Objecte del Tràmit: Realitzar obres, instal·lacions o activitats a la zona de servitud de protecció de la llei 22/1988 de 28 de juliol, de costes en terrenys classificats com a sòl urbà o sòl urbanitzable.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'ordenació territorial i turística
 
Qui ho pot demanar: · Qualsevol ciutadà que vulgui realitzar obres, instal·lacions o activitats en zona de servitud de protecció en sòl urbà o sòl urbanitzable.
 
Requisits a complir: EN RÈGIM D’AUTORITZACIÓ
1. Obres, instal·lacions i activitats que, per la seva naturalesa, no puguin tenir altra ubicació, com els establiments de cultiu marí o les salines marítimes, o aquells que prestin serveis necessaris o convenients per a l’ús del domini públic marítim – terrestre. (art. 25.2 Llei 2/1988, de 28 de juliol, de costes).
2. Instal·lacions esportives descobertes. (art. 25.2 Llei 2/1988, de 28 de juliol, de costes).
3. Execució de terraplens, desmunts o tala d’arbres. (art. 25.2 Llei 2/1988, de 28 de juliol, de costes).
4. Amb caràcter excepcional: Nous usos i construccions de conformitat amb els plans d’ordenació en vigor (amb estudi de detall i altres instruments urbanístics adequats) (façanes marítimes) (disposició transitòria 3ª Llei 2/1988, de 28 de juliol, de costes).
Les actuacions assenyalades en els punts 1, 2, 3 i 4 anteriors, hauran de ser objecte d’AUTORITZACIÓ per part del Consell Insular de Menorca, prèviament a l’obtenció de la pertinent llicència d’obres municipal.

EN RÈGIM DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
5. Obres i instal·lacions construïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei, legalitzades o construïdes amb llicència municipal (disposició transitòria 4ª Llei 2/1988, de 28 de juliol, de costes): s’hi poden realitzar obres de reparació, millora, consolidació i modernització sempre que no impliquin augment de volum, alçada ni superfície de les construccions existents i sense que l’increment de valor que aquelles comportin pugui ser tingut en compte a efectes expropiatoris. En cas de demolició total o parcial, les noves construccions s’hauran d’ajustar íntegrament a les disposicions de la llei.
Per a la realització de les obres assenyalades en aquest punt, els titulars de les construccions i instal·lacions, prèviament a l’obtenció de la pertinent llicència municipal, hauran de presentar davant el Consell Insular una DECLARACIÓ RESPONSABLE en què de manera clara i expressa manifestin que tals obres no suposaran un augment de volum, alçada ni superfície de les construccions existents i que compleixen amb els requisits establerts sobre eficiència energètica ( http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf ) i estalvi d’aigua, quan els siguin d’aplicació.
D’acord amb el que estableix l’art. 71 bis de la Llei 30/1992, de règim de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la declaració responsable produirà els efectes que es determinin en cada cas per la legislació corresponent i permetrà, amb caràcter general, el reconeixement o exercici d’un dret o bé l’inici d’una activitat, des del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tenguin atribuïdes les Administracions Públiques. En el present cas, la presentació de la declaració responsable permetrà sol·licitar la corresponent autorització o llicència urbanística, en el cas que sigui exigible.
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanyi o incorpori a la documentació responsable, o la no presentació davant l’Administració competent de la declaració responsable, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tengui constància de tals drets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.
Així mateix, la resolució de l’Administració Pública que declari tals circumstàncies podrà determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l’exercici del dret o a l’inici de l’activitat corresponent, així com la impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat, tot açò conformement als termes establerts en les normes sectorials d’aplicació.
 
Documentació a presentar: EN RÈGIM D’AUTORITZACIÓ:
1. INSTÀNCIA: adreçada al conseller executiu del Departament d’Ordenació del Territori en la qual consti el nom, els llinatges, el DNI, el domicili i el telèfon de la persona que fa la sol·licitud i el representant, així com les obres, les instal·lacions o les activitats per a les quals es demana autorització, el lloc on es pretén realitzar i la titularitat d’aquest (instància normalitzada del Consell o qualsevol altra).
2. RESGUARD DE PAGAMENT DE LA TAXA: l’import de la taxa per la tramitació de l’expedient, que es calcularà d’acord amb les obres que es vulguin fer a la zona de servitud de protecció (aquesta s’aportarà posteriorment).
3. QUATRE EXEMPLARS DEL PROJECTE amb memòria, pressupost i plànols explicatius (plantes, seccions i façanes) a escala adequada, on es grafiïn les obres de referència i la seva situació en relació amb la riba del mar, de les seves zones de servitud, redactat per l’empresa constructora o l’instal·lador, quan es tracti d’OBRA MENOR, i per un tècnic competent i visat, si correspon, pel col·legi oficial corresponent, en el supòsit d’OBRA MAJOR.
4. ESTUDI DE DETALL, pla especial o altre instrument adequat l’objectiu primordial del qual sigui proporcionar un tractament urbanístic homogeni al conjunt de la façana marítima, redactat per un tècnic superior, visat pel col·legi oficial corresponent, amb l’informe favorable de la Demarcació de Costes i aprovat definitivament per l’ajuntament (supòsits excepcionals assenyalats en l’anterior punt 4 de l’apartat “en règim d’autorització”).

EN RÈGIM DE DECLARACIÓ RESPONSABLE:
1. DECLARACIÓ RESPONSABLE, en la qual consti el nom, els llinatges, el DNI, el domicili i el telèfon de la persona que fa la sol·licitud i representant, dades de l’edificació, descripció de les obres previstes, i declaració de responsabilitat (document normalitzat del Consell). És obligatori emplenar les dades requerides en l'imprès.
2. UN EXEMPLAR DEL PROJECTE amb memòria, pressupost i plànols explicatius (plantes, seccions i façanes) a escala adequada, on es grafiïn les obres de referència i la seva situació en relació amb la riba del mar, de les seves zones de servitud, redactat per l’empresa constructora o l’instal·lador, quan es tracti d’OBRA MENOR, i per un tècnic competent i visat, si correspon, pel col·legi oficial corresponent, en el supòsit d’OBRA MAJOR.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera, 5 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
1. Presentar la sol·licitud d'autorització o la declaració responsable, segons sigui el cas, al Servei d'Atenció Ciutadana.
2. Pagament de la taxa (un cop comunicada pel Consell Insular), només si es demana autorització. No s'han de pagar taxes en aquells casos en què es presenta declaració responsable.

Terminis de ciutadà: En qualsevol moment.
Terminis del Consell Insular: 3 mesos
Tarifes aplicables: Només per a les sol·licituds d'autorització
Resposta al ciutadà: Per correu postal
 
Marc Legal: - Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències en matèria d'ordenació del territori.
- Decret 96/1991, de 31 d'octubre, sobre competències de la CAIB a la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.
- Decret 73/1994, de 26 de maig, modifica l'anterior decret en alguns aspectes.
- Llei de costes, 22/1988, de 28 de juliol.
- Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de Costes.
- Llei 11/1998, de 14 de desembre, relatiu al règim específic de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 163 24/12).
- Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment a seguir per l'Administració de la comunitat autònoma en l'exercici de la potestat sancionadora.
- Reglament del procediment per a l'exercici per la potestat sancionadora RD1398/1993, de 4 d'agost.
- Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.
- Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988 de costes.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions: L'import de la taxa de la tramitació de l'expedient de sol·licitud d'autorització, es calcularà d'acord amb les obres que es vulguin fer a la zona de servitud de protecció.

IMPORTANT

En data 12 de febrer de 2018 es va publicar en el BOE núm. 38 l'aprovació de la partió del domini públic marítim-terrestre del tram de costa d'uns 17.419 metres de longitud corresponents al terme municipal de Sant Lluís, segons els plànols subscrits el 28 de juliol de 2015, excepte els numerats 13, 15 que estan subscrits el 17 de gener de 2017, pel Cap de la Demarcació de Costes en les Illes Balears, i els numerats 27, 35, 37 i 38 que estan subscrits el 10 d'octubre de 2017 per un tècnic, enginyer de Camins, Canals i Ports de la mateixa Demarcació.

Es comunica, per tant, l'aixecament de la suspensió temporal d'atorgament de concessions i autoritzacions en el domini públic marítim-terrestre i a la seva zona de servitud de protecció en tot el terme municipal de Sant Lluís com a conseqüència de la resolució de l'expedient de partió. Així, des del mes de febrer de 2018 es poden presentar amb normalitat davant el Consell Insular declaracions responsables i sol·licituds d'autorització per obres i instal·lacions en la zona de servitud de protecció del sòl urbà del terme municipal de Sant Lluís.

Així mateix, les declaracions responsables presentades sense deficiències entre octubre de 2016 i febrer de 2018 poden continuar amb la tramitació de la corresponent llicència d'obres davant l'Ajuntament.

 


Documents Relacionats:
 
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Model de declaració responsable (zona de servitud de protecció de costes)
Modelo de declaración responsable (zona de servitud de protección de costas)
Model de sol·licitud (zona de servitud de protecció de costes)
Actuacions que es poden dur a terme i documentació a presentar: autorització d'obres en zona de servitud de protecció en sòl urbà o sòl urbanitzable (litoral)
Actuaciones que se pueden hacer y documentación a presentar: autorización de obras en zona de servitud de protección en suelo urbano o suelo urbanizable (litoral)
Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de Costes
Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988 de costes
Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, per a la certificació de l'eficiència energética dels edificis
Llei 2/2001, d'atribució de competències en matèria d'ordenació del territori
Llei 22/1988, de 28 de juliol de costes. Protecció, utilització i policia
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Modelo de representación apud acta electrònico

 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS