Cèdula d'habitabilitat (primera ocupació)Darrera modificació: 01/07/2019

Tramitar una nova sol·licitud

Objecte del Tràmit: Obtenir la cèdula d'habitabilitat. Aquest document té una validesa de 10 anys i l'expedeix el CIM d'acord amb la documentació específica que afecta a les condicions d'amidament, higiene i instal·lacions per a l'habitabilitat dels habitatges, locals i residencials.

La cèdula de PRIMERA OCUPACIÓ és per a immobles de nova construcció o que hagin estat objecte d'obres que impliquin l'obtenció de la llicència municipal d'obres majors.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Ordenació Territorial i Turística
 
Qui ho pot demanar: · Propietaris, llogaters o precaristes d'un habitatge, local o residencial.
Quan els propietaris de l'immoble per al qual es tramita la sol·licitud de la cèdula actuen a través de representant, la documentació justificativa haurà de ser aquesta, segons els casos.
1.- Autorització del propietari de l'immoble per als seus representants, mitjançant la presentació de la fotocòpia del DNI del propietari i la seva signatura en la sol·licitud.
2.- En cas de comunitats de veïns o comunitats de béns, l'autorització s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació del poder notarial o certificació de l'acord de la comunitat de propietaris mitjançant el qual els propietaris autoritzen al representant per a la tramitació de la cèdula.
 
Requisits a complir: Acreditar la relació de titularitat de propietat o de titularitat temporal (llogaters, precaristes) sobre l'immoble objecte de la sol·licitud.
Presentar la documentació pertinent.
Cal indicar al document de sol·licitud la referència cadastral de l'habitatge o local. Es pot trobar aquesta informació al rebut de l'IBI o a la pàgina web de l'Oficina Virtual del Cadastre (http://www.sedecatastro.gob.es/)
 
Documentació a presentar: - Sol·licitud correctament emplenada.
- Documentació acreditativa de la titularitat (escriptura, contracte censal, nota registral)
- Llicència municipal d'obres
- Certificat municipal de final d'obra i primera ocupació
- Certificat final d'obra i d'habitabilitat expedit per la direcció facultativa de l'obra, visat pel respectiu col·legi professional
- Fotografia actualitzada i expressiva de l’objecte de la sol·licitud, datada i signada pel o pels tècnics certificants, en la qual quedi degudament descrita la seva situació o emplaçament. No s’admeten imatges extretes de plataformes o eines online, atès que s’entén que no han estat realitzades per la persona signant i que no són fotografies actualitzades
- Document de pagament de la taxa (exemplars corresponents a la Tresoreria i al Servei del CIM), degudament segellat per l'entitat bancària si fos el cas.
Si la presentació es telemàtica, el pagament de la taxa està inclosa dins del tràmit.

Documentació addicional.
- En cas d'immobles situats en SÒL RÚSTIC, plànol d'emplaçament amb indicació de les dades cadastrals (polígon, parcel·la) necessàries per a la seva localització, signada pels tècnics implicats.
- En cas de LOCALS AMB ÚS DETERMINAT, fitxa técnica del projecte d'activitats, on consti l'ús i el nombre concret de places; o fitxa-resum abreujada sense necessitat de redacció del projecte d'activitats, segons sigui el cas.
- En cas de CONJUNTS D'ALLOTJAMENTS turístics, justificant de la presentació de la DRIAT (declaració responsable d'inici d'activitat turística).

Per a habitatges situats en una parcel·la amb diferents immobles (excepte per blocs de pisos):
- Plànol d'emplaçament de l'immoble dins de la parcel·la (és suficient el plànol cadastral)


- Certificat col·legial actualitzat relatiu al tècnic redactor del certificat d'habitabilitat, en aquells casos en què la presentació de l'esmentat certificat es faci segons el RD 1000/2010, sobre el visat col·legiat obligatori (BOE núm. 190 de dia 6 d'agost de 2010).

PRIMERA OCUPACIÓ DE LOCALS DESTINATS A GARATGE (PER A LLICÈNCIES ANTERIORS AL 16-4-2019).
- Quan es tracta de locals independents de més de 300 m2, sempre farà falta el projecte d'activitats
- Quan es tracta de locals de fins a 300 m2, és necessària la presentació de la fitxa-resum
- Quan es tracta de locals de fins a 150 m2 i menys de cinc vehicles, si el permís d'obres és anterior al 17 d'abril de 2007, no és necessària la presentació de la fitxa-resum
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) Maó / Ciutadella
Per telèfon (només informació): 971 356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació): 971 368216
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
1. Obtenir la informació necessària sobre la documentació que ha d'adjuntar a la sol·licitud
2. Realitzar el pagament de la taxa
3. Presentar la sol·licitud i la documentació al SAC

Terminis de ciutadà: Ho pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis del Consell Insular: Màxim 2 mesos
Tarifes aplicables: - Habitatges: 25,24 €
- Locals: 33,66 €
- Edificis residencials: 8,41 € (per plaça)

Resposta al ciutadà: Presencialment, o de forma telemàtica o per correu postal si es sol·licita
 
Marc Legal: - Decret 145/1997, de 21 de novembre de 1997, mitjançant el qual es regulen les condicions d'amidament, higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat
- Decret 100/2001, de 13 de juliol, de mesures d'adequació de determinats procediments administratius de competència de la CAIB relatives al sentit del silenci i als terminis màxims per dictar i notificar resolució.
- Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de règim jurídic de les licències integrades d'activitats de les Illes Balears
 
Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori
 
Observacions: EN CAS DE PRESENTACIÓ TELEMÀTICA, TOTA LA DOCUMENTACIÓ S'HAURÀ DE PRESENTAR ESCANEJADA INDIVIDUALMENT.

 


Documents Relacionats:

 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Punt d'informació cadastral Punt d'informació cadastral Enllaç al web de l’Oficina virtual del Cadastre, dependent del Ministeri d’Economia i Hisenda.
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS