Ajuts amb motiu de la crisi derivada de la COVID-19 (convocatòria 2020)Darrera modificació: 18/06/2020

Tramitar

Objecte del Tràmit: L'objecte d'aquests ajuts és ajudar a impulsar el reinici o la continuïtat de l'activitat econòmica de Menorca, a fi de poder mantenir el teixit productiu, social i associatiu, atorgant liquiditat a determinades empreses i entitats de l'illa, en forma de subvencions directes, per tal de contribuir a facilitar el compliment de les seves obligacions empresarials i el manteniment de l'activitat i els llocs de feina, amortitzant d'aquesta manera la reducció dràstica dels ingressos. Aquestes mesures de suport, conferides a l'empara del regim establert en el Marc Nacional Temporal, únicament es poden concedir a partir del 2 d'abril de 2020.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Economia i Territori
 
Qui ho pot demanar: En el marc d'aquests ajuts s'estableixen 4 línies d'ajuts directes:

Línia 1. Sector primari
S'estableix un ajut directe temporal per pal·liar els efectes de la crisi de la COVID-19 per al sector primari ajudant a atendre les despeses corrents de les empreses d'aquest sector (promoció, digitalització, despeses de plans de seguretat, material de seguretat sanitària, despeses de personal, entre altres) davant la falta de liquiditat o el fet que els resultats econòmics es vegin afectats com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat a causa de la COVID-19.

Línia 2. Sector industrial i artesanal
S'estableix un ajut directe temporal per pal·liar els efectes de la crisi de la COVID-19 per als fabricants, productors i artesans de Menorca, per ajudar a atendre les despeses corrents de les empreses (promoció, digitalització, despeses de plans de seguretat, material de seguretat sanitària, despeses de personal, entre altres) davant la falta de liquiditat o pel fet que els resultats econòmics es vegin afectats com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat a causa de la COVID-19.
Així mateix, aquesta línia també preveu un ajut per a les associacions empresarials, les agrupacions d'associacions empresarials i les confederacions d'associacions empresarials d'àmbit insular de Menorca o similars.

Línia 3. Sector turístic
Línia destinada al sector turístic amb la finalitat de donar un marge de liquuiditat a les empreses i activitats turístiques que, per motius sobrevinguts de la crisi sanitària per la COVID-19, han vist afectada la seva activitat i necessiten d'una ajuda econòmica per sostenir les despeses corrents de l'empresa (promoció, digitalització, despeses de plans de seguretat, material de seguretat sanitària, despeses de personal, entre altres) mentre no puguin obrir els seus negocis amb normalitat.
Amb aquesta línia enfocada al sector turístic es vol alleugerir el primer impacte que ha suposat el fet de mantenir les activitats i els negocis tancats al públic i ajudar a atendre les despeses corrents del dia a dia i els costos fixos.

Línia 4. Entitats del tercer sector
Aquesta línia té com a objecte donar suport a les entitats culturals, esportives, juvenils, d'acompanyament, d'acció comunitària, ambiental, animalista, de cooperació i d'economia social que, a causa de la crisi COVID-19, han hagut d'interrompre la seva activitat però han hagut de suportar les despeses corrents i estructurals de l'entitat, així com atendre els compromisos econòmics amb tercers. El mecanisme principal serà impulsar l'activitat cultural, educativa, juvenil, esportiva, d'acompanyament, d'acció comunitària, ambiental, animalista, de cooperació i d'economia social quan es pugui restablir una activitat igual o semblant a la que existia abans de la crisi de la COVID-19.
 
Requisits a complir: Línia 1. Sector primari
Poden ser beneficiaris d'aquesta línia d'ajuts directes les empreses o els autònoms que s'enfrontin a una falta de liquiditat o altres perjudicis significatius com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i siguin:
- Titulars d'explotacions agràries i ramaderes que comptin com a mínim amb un agricultor i que estiguin donades d'alta en el Registre Insular Agrari (RIA).
- Sector pesquer: sector de l'economia que inclou totes les activitats d'extracció, cultiu, producció, manipulació, transformació o comercialització dels productes de la pesca, del marisqueig i de l'aqüicultura. (Article 4 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears)

Línia 2. Sector industrial i artesanal
Poden ser beneficiaris d'aquests línia d'ajuts directes:
a) Les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica que tenguin el domicili social i un establiment operatiu a Menorca, que siguin fabricants, productors i associacions o agrupacions empresarials, que estiguin donats d'alta de l'impost d'activitats econòmiques corresponent i que s'enfrontin a una falta de liquiditat o altres perjudicis significatius com a conseqüència de la crisi de la COVID-19 .
Els artesans autònoms que estan donats d'alta únicament durant la temporada d'estiu i que, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, no estiguin donats d'alta dia 1 d'abril de 2020, també poden ser beneficiaris d'aquesta línia d'ajuts. En aquest cas han de
demostrar que han tingut com a mínim 4 mesos d'activitat des d'un any abans de la publicació de la declaració de l'estat d'alarma del 14 de març de 2020.
Queden exclosos d'aquesta línia:
- L'activitat de comerç i venda ambulant
- El sector de la restauració
b) Les associacions empresarials, agrupacions d'associacions empresarials i confederacions d'associacions empresarials d'àmbit insular de Menorca o similars.

Línia 3. Sector turístic
Els beneficiaris d'aquesta línia són els establiments, les empreses i les activitats turístiques recollides que recullen la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, i el Decret 20/2015, de 17 d'abril, de principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació d'òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del Govern de les Illes Balears, i de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, així com els guies turístics que puguin demostrar la seva activitat professional. També les empreses comercialitzadores d'estades turístiques i d'habitatges turístics que acreditin mantenir personal assalariat al llarg de tot l'any.
Les empreses i activitats turístiques han d'estar inscrites en el Registre d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics Menorca.
Els sol·licitants d'aquests ajuts han de comptar, com a màxim, amb 4 treballadors.
Els autònoms que estan donants d'alta únicament durant la temporada d'estiu i que, com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, no estiguin donats d'alta dia 1 d'abril de 2020, també poden ser beneficiaris d'aquesta línia d'ajuts. En aquest cas han de demostrar que han tingut com a mínim 4 mesos d'activitat des d'un any abans de la publicació de la declaració de l'estat d'alarma del 14 de març de 2020.
Els establiments d'oferta de restauració determinats a la mateixa llei turística, no estarien inclosos dins aquesta mateixa convocatòria, per tant no formarien part de la línia destinada a empreses i activitats turístiques.
Als efectes d'aquesta convocatòria, tenen la consideració d'empreses turístiques les que preveu l'art. 120.3 del Decret 20/2015, que es dediquen exclusivament al lloguer de material o aparells (sempre dins l'àmbit de l'activitat turística), i les empreses de busseig recollides en l'art. 124.2 del mateix decret.

Línia 4. Entitats del tercer sector
1. Els beneficiaris d'aquesta línia poden ser entitats culturals, esportives, juvenils, d'acompanyament, d'acció comunitària, ambiental, animalista, de cooperació i d'economia social sense ànim de lucre amb una antiguitat mínima d'un any i legalment constituïdes.
2. Els beneficiaris d'aquests línies d'ajuts han de desenvolupar la seva activitat dins l'àmbit territorial de Menorca i mantenir l'activitat durant almenys sis mesos des de la presentació de la sol·licitud de l'ajut (annex I).


 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a annex I d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es. Facultativament, i només en el cas de les persones físiques, es poden presentar presencialment de conformitat amb el que estableix l'art. 14.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

2. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
A. Documentació administrativa
a) Si el sol·licitant és persona física, DNI.
b) Si el sol·licitant és persona jurídica, escriptura de constitució o modificació, estatuts o reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els estatuts, han d'aportar un certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat per sol·licitar l'ajuda i per designar representant.
c) Si el sol·licitant és persona jurídica, CIF del sol·licitant.
d) Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua qui presenta la sol·licitud i, si escau, acreditació de l'autorització corresponent i suficient, en cas que la presenti una persona diferent (annex I).
e) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de béns o una altra agrupació econòmica sense personalitat jurídica, han de sol·licitar l'ajut totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.
f) Acreditació de la representació, si la sol·licitud es presenta en nom d'un altre, i NIF del representant.
g) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en
l'art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (annex II).
h) Declaració responsable del sol·licitant o del seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i sol·licitades
d'altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (annex III).
i) Declaració responsable relativa a la Comunicació de la Comissió Europea relativa al Marc Temporal de les mesures d'ajuts estatals
destinats a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19 de 23 de març de 2020 (annex IV).
j) Document de designació de compte bancari de l'empresa o del seu representant segons el model facilitat pel Consell Insular de Menorca.
k) Autorització al Consell Insular de Menorca per comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i el certificat de situació en el ens d'Activitats Econòmiques de l'AEAT. L'oposició a l'esmentada comprovació s'ha de manifestar expressament (annex I).
L'entitat beneficiària pot substituir els certificats que s'assenyalen per una declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions esmentades (annex II punt 1.5) quan l'import de la subvenció concedida en la convocatòria no superi els 3.000 € (art. 11 f TRLSIB).

B. Documentació específica
Línia 1. Sector primari
l) La inscripció en el RIA, es comprovarà d'ofici.
m) Declaració d'haver-se vist afectat econòmicament per la crisi derivada de la COVID-19 (annex II).
n) Vida laboral del treballador agrari o pesquer.

Línia 2. Sector industrial i artesanal
o) Vida laboral (en cas d'autònom).
p) Darrer pagament dels documents TC1 i TC2.
q) Document d'alta de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) i darrer rebut de pagament o document que acrediti que està exempt del pagament. (No s'ha de presentar aquest documents en cas que el sol·licitant sigui una associació).
r) Annex V, si escau (base 13.2)
s) Declaració d'haver-se vist afectat econòmicament per la crisi derivada de la COVID-19 (annex II).

Línia 3. Sector turístic
Les empreses i activitats turístiques que vulguin optar a aquesta línia d'ajudes han d'estar inscrites en el Registre d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de Menorca (ho comprovarà el mateix Departament d'Ordenació Turística), excepte les que es dediquen exclusivament al lloguer de material o aparells i les empreses de busseig.
Han de ser empreses i activitats turístiques unipersonals que funcionin sota el règim d'autònom o altres figures jurídiques que comptin amb un màxim de 4 treballadors empleats.
t) Vida laboral (en cas d'autònom).
u) Darrer pagament dels documents TC1 i TC2.
v) Document d'alta de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) i darrer rebut de pagament o document que acrediti que està exempt del pagament.
w) Declaració d'haver-se vist afectat econòmicament per la crisi derivada de la COVID-19 (annex II).

Línia 4. Entitats del tercer sector
x) Relació de les activitats puntuals que estaven previstes però que han hagut de ser cancel·lades o descripció de l'activitat ordinària que estaven desenvolupant abans de l'estat d'alarma.
y) Darrer pagament dels documents TC1 i TC2 en el cas de les entitats que tenguin personal contractat.
z) Document d'alta de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) i darrer rebut de pagament o document que acrediti que està exempt del pagament.
a') Relació de despeses corrents que les entitats han hagut d'atendre tot i veure interrompuda la seva activitat (personal, lloguer de local o instal·lació, llum, aigua, etc.).
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web:
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Des del 18 de juny de 2020, i finalitzarà dia 30 de setembre de 2020 o fins a exhaurir el crèdit disponible
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 

Edictes relacionats:
Documents Relacionats:
 
Convocatòria i bases dels ajuts amb motiu de la crisi derivada de la COVID-19
Imprès de sol·licitud dels ajuts amb motiu de la crisi derivada de la Covid19
Imprès de sol·licitud dels ajuts amb motiu de la crisi derivada de la Covid19 (annex 2)
Imprès de sol·licitud dels ajuts amb motiu de la crisi derivada de la Covid19 (annex 3)
Imprès de sol·licitud dels ajuts amb motiu de la crisi derivada de la Covid19 (annex 4)
Imprès de sol·licitud dels ajuts amb motiu de la crisi derivada de la Covid19 (annex 5)
Document de designació de dades bancàries
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico

 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS