Ajuts per pal·liar els efectes econòmics del mes de gener en diferents sectors econòmics de Menorca com a conseqüència de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària (Covid19)Darrera modificació: 06/02/2021

Tramitar.

Objecte del Tràmit: La finalitat d’aquesta convocatòria és pal·liar el greuge econòmic sofert pels titulars dels establiments enumerats en la base 4 com a conseqüència de l'adopció del nivell 4 d’alerta sanitària.
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Economia i Territori
 
Qui ho pot demanar: Poden ser beneficiaris de les subvencions:

1. Les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades, associacions sense ànim de lucre i les comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que siguin titulars d’un negoci amb alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’IAE enumerats en la base 4.2 que exercien la seva activitat en el moment de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària per a la contenció de la COVID-19, acordat pel Consell de Govern de 15 de gener de 2021 de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020, pel qual s’adopten mesures temporals i per raó de salut pública aplicables a l’illa de Menorca (BOIB núm. 7 de 16 de gener de 2021), i que exercissin la seva activitat en el període comprès entre gener de 2020 i 14 de març de 2020.

2. Aquests beneficiaris han de ser titulars de petites empreses amb alguna activitat inclosa en els epígrafs de l’IAE enumerats en la base 4.2, amb establiment que exercissin la seva activitat en el moment de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària per la contenció de la COVID-19 a Menorca, de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020, pel qual s’adopten mesures temporals i per raó de salut pública aplicables a l’illa de Menorca (BOIB núm. 7 de 16 de gener de 2021), amb seu social a Menorca, i han de tenir contractats un màxim de 25 treballadors de mitjana anual per cada establiment pel qual demanen l’ajut. En cas de tenir el mateix beneficiari més d’un centre de treball o establiment podrà demanar una ajuda per a un màxim de 2 centres de treball. Els centres de treball o establiments s’han d’indicar en el moment de sol·licitar l’ajuda.

3. El còmput de treballadors es realitza amb independència de la jornada a temps complert o parcial, el règim de contractació fixa o temporal, o que es trobi en qualsevol situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), excedència, permisos, baixes per incapacitat temporal o situacions similars de suspensió de la relació laboral de l’empresa.

 
Requisits a complir: 4. Els sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

a) Tenir el/els centre/centres de feina a Menorca.
b) Tenir domicili fiscal a Menorca.
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Seguretat Social i amb el Consell Insular de Menorca.
d) Constar d’alta en el Cens d’activitats econòmiques de l’AEAT segons la redacció de la base 4.2, amb establiment que exercia la seva activitat en el moment de l’adopció de l’acord del Consell de Govern de dia 15 de gener de 2021 pel qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària a l’illa Menorca.
e) Que el centre o centres de treball pels quals se sol·licita l’ajut estiguessin exercint la seva activitat entre gener de 2020 i 14 de març de l’any 2020.
f) Els beneficiaris de les ajudes no han de tenir cap proposta de sanció per infracció greu o molt greu per raons sanitàries lligades a la COVID-19. En el supòsit que l’expedient sancionador per raons sanitàries lligades a la COVID-19 s’arxivi amb posterioritat a la sol·licitud de l’ajuda, la persona interessada tindrà dret a la percepció de l’ajuda sol·licitada.

5. No obstant això, no poden ser-ne beneficiàries:

a) Les persones físiques o jurídiques en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Annex I).

b) Els sol·licitants que, en el moment que l'òrgan instructor dicti la proposta de concessió de la convocatòria, no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració General de l'Estat i de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca.

c) Les empreses que hagin rebut en aquest any ajuts públics o d'ens privats, finançats a càrrec de pressuposts públics, segons el Marc temporal comunitari, per un import superior a 1,8 milions d’euros per empresa.
 
Documentació a presentar: Veure la base 8 de la convocatòria.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: ---
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: ---
Per FAX (només informació): ---
Correu electrònic (només informació): ---
Altres:
Plana web: www.carpetaciutadana.org (veure observacions)
 
Què ha de fer el ciutadà:
Presentar la sol·licitud electrònicament tal com especifiquen les bases de la convocatòria (base 8 i 9 de la convocatòria)
Terminis de ciutadà: Veure observacions.
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: Notificació electrònica/tauler d'edictes
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu: Negatiu
 
Observacions: Les sol·licituds s'han de presentar únicament formalitzades electrònicament mitjançant aquest TRÀMIT ESPECÍFIC (botó TRAMITAR, que s'activarà quan s'obri el termini de presentació de sol·licituds).

El termini de presentació de la sol·licitud, annexos i documents que l’acompanyen és d’un mes a partir de les 9.00 h del primer dia hàbil després de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El lloc per presentar la sol·licitud és la seu electrònica del Consell Insular de Menorca (https://seuelectronica.cime.es).

La sol·licitud, així com els requeriments i l’aportació de documentació, s’ha de fer per mitjans electrònics i, per tant, és necessari un sistema de signatura electrònica reconegut (certificat digital, el PIN ciutadà o sistema Cl@ve)

Poden ser objecte de subvenció les activitats incloses en els epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) següents:

a. Distribució (ADED):
- E611 Comerç majorista de tota classe de mercaderies.
- E612 Comerç majorista de matèries agràries, productes alimentaris, begudes i tabacs.

b. Serveis d’alimentació:
- E671 Serveis en restaurants.
- E672 Serveis en cafeteries.
- E673 Serveis en cafès i bars amb menjar o sense.
- E674.5 Serveis que es prestin en societats, cercles, casinos, clubs i establiments similars.
- E674.6 Serveis establerts en teatres i altres espectacles que únicament estiguin oberts durant les hores de l'espectacle, amb excepció dels balls i similars.
- E676 Serveis de xocolateries, gelateries i orxateries.
- E677 Serveis prestats per establiments classificats en els grups 671, 672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora dels dits establiments.

c. Servei d'hostalatge:
- E681 Servei d’hostatge en hotels i motels
- E682 Servei d’hostatge en hostals i pensions.
- E683 Servei d’hostatge en fondes i cases d’hostes.
- E684 Servei d’hostatge en hotels apartaments.
- E685 Allotjaments turístics extrahotelers.

d. Ensenyament:
- E932.1 Ensenyament de formació i perfeccionament professional, no superior.
- E933.9 Altres activitats d’ensenyament.

e. Balnearis i banys:
- E942.2 Balnearis i banys.

f. Empreses esportives amb espais tancats propis:
- E967.1 Instal·lacions esportives.
- E967.2 Escoles i serveis de perfeccionament de l’esport.

g. Sectors incorporats si estan en situació d’ERTO (a més de tots els relacionats abans):
- E969.1 Sales de balls i discoteques

 

Edictes relacionats:
Documents Relacionats:
 
 
 
Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) Pla Territorial Insular de Menorca (PTI) El PTI marca el model de desenvolupament de l'illa. Aquí podeu consultar el document en la seva integritat.
Carpeta Ciutadana Carpeta Ciutadana Apropam l'administració a la ciutadania. Els teus expedients a tan sols un clic. Demana el teu PIN CIUTADÀ
Menorca Talaiòtica Menorca Talaiòtica
Web Reserva de Biosfera Web Reserva de Biosfera Informa't de les novetats sobre les funcions de conservació, desenvolupament i de la Reserva de Biosfera.
IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca) IDE Menorca (cartografia i mapes de Menorca)
SAC SAC El Consell ofereix un servei integral d’atenció a la ciutadania. Informa’t de tots els tràmits que hi pots realitzar.
Contractació i Perfil del Contractant Contractació i Perfil del Contractant Contractes, licitacions, contractar, licitar, licitador
BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears BOIB - Buttletí Oficial de les Illes Balears
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS