Seu electrònica
Data actual: 18/09/2021
Menu del Consell
Menu del Consell
Menu del Consell
Menu del Consell
Seu electrònica

Ajuts de minimis per al teixit empresarial, artesanal i associatiu de MenorcaDarrera modificació: 07/09/2021

Tramitar

Objecte del Tràmit: L'objecte d'aquests ajuts de minimis és donar suport al teixit empresarial, associatiu i artesanal de Menorca per a l'assistència a fires i per a la promoció dels seus productes; donar suport a les microempreses, petites empreses o mitjanes per a la transformació del model de negoci a través de la digitalització dels actius i un major ús de la tecnologia, i donar suport a la formació i a l'emprenedoria i a la reconversió industrial.
Les actuacions s'han de realitzar en el període comprès entre dia 1 de gener i dia 30 de setembre de 2021, exceptuant l'assistència a fires de la línia 1, en què el període subvencionable és de dia 1 de gener de 2020 a dia 30 de setembre de 2021.

En el marc d'aquests ajuts s'estableixen dues línies:
- Línia 1: Ajuts per al teixit empresarial i artesanal
- Línia 2: Ajuts per a les associacions empresarials
 
Àmbit de responsabilitat: Departament d'Economia i Territori
 
Qui ho pot demanar: Per a la línia 1: Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica que tenguin el domicili fiscal i un establiment operatiu a Menorca, que siguin fabricants, productors o artesans, que responguin a la definició de persona empresària autònoma, micro, petita o mitjana empresa (PIME) i que estiguin donats d'alta de l'impost d'activitats econòmiques en les divisions 2, 3 o 4 de la secció primera o l'agrupació 86 de la secció segona del Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques.

Per a la línia 2: Les associacions empresarials que tinguin com àmbit d'actuació l'illa de Menorca (tota i exclusivament).

No obstant això, no poden ser-ne beneficiàries:
a) Les persones físiques o jurídiques en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l'art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex II).
b) Les empreses que, en el moment que l'òrgan instructor dicti la proposta de resolució definitiva de la convocatòria, no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració General de l'Estat i amb les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca.
c) Les empreses que hagin rebut, en els tres darrers exercicis fiscals (2019, 2020 i 2021), ajuts públics o d'ens privats, finançats a càrrec de pressuposts públics, en concepte de minimis, per un import superior a 20.000 € o 200.000 € (segons els sigui d'aplicació l'apartat a) o b) de la base 5.2 respectivament).
d) Les entitats recollides dins la categoria d'empreses en crisi, tal com les defineix l'apartat 18 de l'article 2 del Reglament núm. 651/2014 de la Comissió. Tampoc poden ser-ne beneficiàries les empreses que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió de la Comissió que tengui declarada una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú (annex II).
 
Requisits a complir: Seran subvencionables les activitats que es relacionen a continuació sempre que no tenguin caràcter d'inversió.

Línia 1. Ajuts per al teixit empresarial:
a. Assistència a fires professionals fora de Menorca (com a expositors o bé visitants) i prospecció de mercats exteriors.
b. Disseny, actuacions de promoció i campanyes publicitàries a través de mitjans i canals tradicionals o digitals.
c. Formació per a la millora de les competències professionals.
d. Assessorament per sol·licitar ajuts finançats amb fons europeus.
e. Incorporació a l'empresa de personal qualificat o especialitzat.
f. Implementació de solucions tecnològiques avançades.
g. Optimització de la gestió a través de la introducció/revisió de metodologies, procediments o processos productius.
h. Implantació de projectes directament relacionats amb la innovació, la qualitat o la sostenibilitat (inclou certificacions).

Línia 2. Ajuts per a les associacions empresarials:
a. Disseny, actuacions de promoció i campanyes publicitàries a través de mitjans i canals tradicionals o digitals.
b. Formació per a la millora de les competències professionals.
 
Documentació a presentar: 1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a annex I d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es. Facultativament, i només en el cas de les persones físiques, es poden presentar presencialment d'acord amb el que estableix l'apartat 5 b d'aquesta base.

2. A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

A. Documentació administrativa

a. Si el sol·licitant és persona física, DNI o NIE en vigor.
b. Si el sol·licitant és persona jurídica, escriptura de constitució o modificació, estatuts o reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent. Si fos necessari, de conformitat amb els estatuts, han d'aportar certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat per sol·licitar l'ajuda i per designar representant.
c. Si el sol·licitant és persona jurídica, CIF del sol·licitant.
d. Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua qui presenta la sol·licitud i, si escau, acreditació de l'autorització corresponent i suficient, en cas que la presenti una persona diferent (annex I).
e. Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, una comunitat de béns o una altra agrupació econòmica sens personalitat jurídica, han de sol·licitar l'ajut totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (en el cas de persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.
f. Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d'un altre i NIF del representant.
g. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l'art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (annex II).
h. Declaració responsable del sol·licitant o del seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i sol·licitades d'altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (annex III).
i. Declaració responsable relativa al Reglament comunitari de minimis aplicable i als ajuts rebuts en concepte de minimis (annex III).
j. Declaració de responsable del compte bancari de l'empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca.
k. Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributàries davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions davant la Seguretat Social. Els sol·licitants poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i el certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'AEAT. Aquestes comprovacions es portaran a terme en la mesura que el Consell Insular de Menorca disposi dels convenis adequats que li ho permetin (annex I).

B. Documentació específica

l. Per a la línia 1:
- Document d'alta de l'impost d'activitats econòmiques i darrer rebut de pagament o document que acrediti que està exempt del pagament.
- Documentació relativa a la justificació de la subvenció (compte justificatiu simplificat) (vegeu base 13).

m. Per a la línia 2:
- Documentació relativa a la justificació de la subvenció (compte justificatiu simplificat) (vegeu base 13).

S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres ), ), c), d) i ) en el cas que aquesta ja consti en els a b j arxius del Consell Insular. En aquest cas s'haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial:
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació): info.sac@cime.es
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:

Terminis de ciutadà: Fins el 4 d'octubre de 2021
Terminis del Consell Insular: Sis mesos
Tarifes aplicables: Es tracta d'un tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS