Seu electrònica
Data actual: 12/05/2021
Menu del Consell
Menu del Consell
Menu del Consell
Menu del Consell
Seu electrònica

Ajuts per a la pràctica esportiva a la infància i joventut (3-30 anys)Darrera modificació: 01/10/2020

Tramitar.

Objecte del Tràmit: La finalitat d’aquests ajuts és ajudar a les famílies dels infants i joves amb dificultats econòmiques fent-los possible l'accés a la pràctica esportiva a través dels clubs esportius i/o altres centres esportius que tenguin com objectiu el foment de la pràctica esportiva, sempre dintre d'un marc de formació integral, i el foment dels valors socials i educatius.
Es destinen dues línies d'ajuts amb partides diferents:
- Línia 1: per a infants i joves de 3 a 16 anys
- Línia 2: per a joves de 17 a 30 anys
 
Àmbit de responsabilitat: Cultura, Educació, Joventut i Esports
 
Qui ho pot demanar: 1. Poden ser objecte de subvenció les despeses de matrícula i quotes de les activitats següents:
- la pràctica esportiva a través d'un club esportiu durant la temporada corresponent ( setembre-juny)
- la pràctica esportiva a través d'un centre esportiudurant la temporada corresponent (setembre-juny)
- les activitats han de tenir un caràcter continu, el període de les quals s'especificarà a la convocatòria corresponent.

2. Les activitats subvencionades han de complir els requisits següents:

a) Activitats dirigides a fillets/es de entre 3-6 anys, fora de l’horari lectiu.
Han de tenir un caràcter psicomotrius i tenir com a principal objectiu la millora dels diferents aspectes perceptius implicats en l’execució motriu.
Les activitats subvencionades per aquesta franja d'edat seran:
· Psicomotricitat
· Multiesport o preesport

b) Activitats dirigides a fillets/es de entre 7-18 anys: fora de l’horari lectiu
Han de tenir caràcter multiesportiu i formatiu de l’esport escolar tal i com marca el decret 38/2015 de l’esport escolar. A més han de reunir aquelles condicions que proporcionin una formació integral del fillet/a. Al mateix temps, han de tenir com a objectius principals: aconseguir una base motriu i cognitiva sòlides que afavoreixin la pràctica posterior de qualsevol esport; de la mateixa manera, adquirir una bona consciència de si mateix: explorant les pròpies possibilitats i limitacions, explorant el propi cos; i fomentar la pràctica esportiva basada en l’adquisició de valors educatius i formatius i valors socials i solidaris.
Les activitats subvencionades per aquesta franja d'edat seran:
· Qualsevol de les modalitats esportives realitzades a un club esportiu o centre esportiu, sempre i quan compleixin amb la normativa vigent en matèria d'esports ( Llei 14/2006 de 17 d'octubre i Decret Llei 38/2015 de l'esport en edat escolar)

c) Activitats dirigides a joves de entre 16 i 30 anys: En el cas de la pràctica esportiva a través d'un centre esportiu, han d'estar dirigides a joves de entre 16 i 30 anys, han de tenir com a principal objectiu la millora de salut.
Les activitats subvencionades per aquesta franja d'edat seran:
· Fitness
· Activitats dirigides
· Activitats aquàtiques
· Esports a la natura
· Esports individuals i col·lectius
· Activitats de dansa i expressió corporal
· Altres que siguin equiparables

3. Les activitats esportives objecte de subvenció s’han d’efectuar a Menorca.

4. Només es subvencionarà una activitat esportiva per infant o jove.

5. Les activitats esportives subvencionades s'hauran de dur a terme a instal·lacions amb les corresponents autoritzacions de dites activitats.

 
Requisits a complir:
1. En poden ser beneficiaris els/les fillets i filletes i joves que tenguin entre 3 i 30 anys (a la data de finalització de presentació de sol·licituds) que practiquin algun tipus d'activitat física i/o esportiva, tal i com marca la base tercera d'aquestes bases.
2. Per poder atorgar-se la subvenció és condició imprescindible que la unitat familiar, compleixi els requisits que es detallen en aquestes bases i la corresponent convocatòria.
3. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
4. Només podran ser beneficiàries les persones que estiguin empadronades a Menorca, sempre que l’empadronament s’hagi produït amb anterioritat a la publicació de la convocatòria.

 
Documentació a presentar: Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s’adjunta com a annex 1 d’aquestes bases, el qual es facilitarà a la seu del Consell Insular de Menorca a Maó i a les oficines administratives de Ciutadella i que també es pot descarregar a la seu electrònica del CIM.
El període per presentació de sol·licituds s'especificarà en la corresponent convocatòria.
A la sol·licitud, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

A) Documentació administrativa general
a) Còpia del DNI del sol·licitant.
b) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre.
c) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), i que no té obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca, el model de la qual s’adjunta com a annex 2 d’aquestes bases.
d) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per realitzar la mateixa activitat (aquesta declaració es pot realitzar emplenant l'apartat corresponent de l'imprès de sol·licitud, annex I)
e) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat mitjançant els corresponents certificats, que es podrà substituir per una declaració responsable d’acord amb l’article 11.f segon paràgraf del Text refós de la Llei de subvencions, per tractar-se de subvencions de quantia inferior a 3.000 euros (aquesta declaració es pot realitzar emplenant l'apartat corresponent de l'imprès de sol·licitud, annex I). També es podrà autoritzar el Consell Insular de Menorca perquè comprovi directament el compliment de les esmentades obligacions (es pot realitzar emplenant l'apartat corresponent de l'imprès de sol·licitud, annex I).
f) Document de designació de compte bancari segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, en el supòsit qur no s’hagi cedit el dret de cobrament de subvenció al club o centre esportiu (aquesta cessió es pot realitzar emplenant l’apartat corresponent de l’annex III).

B) Documentació específica requerida per a la concessió dels ajuts
g) Certificat de convivència, emès per l'ajuntament de Menorca corresponent, on figurin totes les persones que conviuen en el domicili familiar.
h) En el cas que un dels progenitors no convisqui al domicili familiar, sentència de divorci, acord de separació o, si no existeixen els esmentats documents, una declaració jurada del sol·licitant en què s’indiqui si es rep algun tipus de pensió i per quin import.
i) Certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària relatiu a la declaració de l’IRPF presentada l’any 2020, referida als ingressos de l’any 2019 de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 16 anys a 31 de desembre de 2019. En el cas que algun d’aquests membres no hagi fet declaració de l'IRPF s'ha de presentar certificat d'imputacions de l'IRPF. Aquests documents es poden sol·licitar a través de la pàgina web de l’AEAT www.agenciatributaria.es o bé directament a l'enllaçhttps://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G306.shtml).
i) Resolució o certificat que acrediti el reconeixement de grau de discapacitat emès per l'òrgan públic competent (només en el cas que a la unitat familiar hi hagi algun membre amb discapacitat), si n’és el cas.
k) En el cas de família monoparental, s’haurà d’aportar còpia del llibre de família i així mateix prestar declaració responsable de què es compleixen les condicions previstes a la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (annex IV).
l) Imprès de justificació de plaça del club o centre esportiu de l'activitat esportiva objecte de subvenció (Annex III)

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a), b), f) i j) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.
 
On es pot realitzar el tràmit:
Presencial: -
Per telèfon (només informació): 971356050
Per correu: Plaça de la Biosfera 5, 07703 Maó
Per FAX (només informació):
Correu electrònic (només informació):
Altres:
Plana web: www.cime.es
 
Què ha de fer el ciutadà:
-
Terminis de ciutadà: Fins el 30 d'octubre de 2020
Terminis del Consell Insular: -
Tarifes aplicables: -
Resposta al ciutadà: -
 
Marc Legal: Bases de la convocatòria.
 
Sentit del Silenci Administratiu:
 
Observacions:
 


Documents Relacionats:
 
Convocatòria d'ajuts per a la pràctica esportiva en la infància i la joventut (de 3 a 30 anys)
Bases que regeixen la concessió d'ajuts per a la pràctica esportiva en la infància i la joventut (de 3 a 30 anys)
Model de sol·licitud d'ajuts per a la pràctica esportiva en la infància i la joventut (de 3 a 30 anys)
Model de sol·licitud d'ajuts per a la pràctica esportiva en la infància i la joventut (de 3 a 30 anys) (annex 2)
Model de sol·licitud d'ajuts per a la pràctica esportiva en la infància i la joventut (de 3 a 30 anys) (annex 3)
Model de sol·licitud d'ajuts per a la pràctica esportiva en la infància i la joventut (de 3 a 30 anys) (annex 4)
Document de designació de dades bancàries
Model d'autorització per consultar dades tributàries d'ajuts per a la pràctica esportiva en la infància i la joventut (de 3 a 30 anys)
Model de representació voluntària davant del Consell Insular de Menorca
Modelo de representación voluntaria ante el Consell Insular de Menorca
Model de representació apud acta electrònic
Modelo de representación apud acta electrònico

 
 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS